Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
anaantiagenutrition.over-blog.com

Small tips about anti age nutrition, fitness, lifestyle, aesthetic treatments, fun and entertainment for Ladies and Gentlemen over 40 + Certified Holistic Nutritionist SMALL TIPS FOR GREAT RESULTS !

Get rid of toxins and allow freshness and health to enter your life! Пролетно чистење на организмот од токсини

Get rid of toxins and allow freshness and health to enter your life! Пролетно чистење на организмот од токсини

Get rid of toxins and allow freshness and health to enter your life! Пролетно чистење на организмот од токсини

Во древните времиња луѓето живееле во чиста средина и се хранеле здраво.

Без оглед, тие редовно го чистеле организмот .

Денес, кога воздухот, водата и храната се контаминирани, чистењето на телото од токсини  станува се поважно.

Кај  повеќето луѓе, телото е оптоварено со варење на тешка и нездрава храна, особено во текот на зимата кога јадеме  помалку овошје и зеленчук.

Покрај тоа, нашата средина е полна со токсини - пестицидите и токсичните супстанции се насекаде: во храната, водата, козметиката, и воздухот.

Акумулацијата на токсини во организмот со текот на времето може да предизвика здравствени проблеми - од најмалите, како што се слабо варење и недостиг на енергија, до потешки - како артритис, алергија и срцеви заболувања.

За да ги отстраните токсините и да ги спречите здравствените проблеми, треба редовно да го чистиме организмот од токсини.

Чистењето на организмот  помага во обновувањето на природната рамнотежа, енергијата, концентрацијата и позитивниот став. Но, тоа не е сè , со редовно чистење на организмот  можете да спречите многу болести.

Пролетта доаѓа, и, како што знаеме, најдобро време е да се исчисти организмот. Да се ​​ослободиме  од токсините и да дозволиме  свежина и здравје да влезат  во нашиот  живот!

 

 

 1. Сауната е најлесниот начин за чистење на организмот, и може скоро сите да ја користат.

 

Сауните и бањите долго време се користат во многу култури. Потењето и сауната отсекогаш биле поврзани со доброто здравје и процесот на лекување.

Се претпоставува дека традицијата за користење на сауна започнала во антички Рим, а некои податоци укажуваат на тоа дека првите сауни датираат од каменото доба.

Сауната ја зголемува температурата на телото во неколку фази. Хипертермијата, или зголемената телесна температура, ги убива бактериите, вирусите и паразитите во крвта и ткивата и го поттикнува потењето.

Со потење, телото е исполнето со масни наслаги во кои најчесто се заробени токсините се ослободуваат и го напуштаат нашето тело преку кожата, преку потта.

Освен за чистење на организмот , сауната помага при губење на тежината, ја подобрува циркулацијата, го олеснува стресот и го подобрува изгледот на кожата.

Сауната не се препорачува за бремени жени и лица кои страдаат од висок крвен притисок, мултиплекс склероза и срцеви заболувања.

 

        2.  Постот е најстариот метод за чистење на токсините од организмот  на нашата планета. Постот е споменат и  во Ајурведата, древната индиска наука за здравје и живот.

 

Постојат неколку видови на гладување - пост на овошје и зеленчук, пост со сокови, постење на вода.

Постот го чисти телото  - сите органи и клетки - од штетни супстанци и ги регенерира .За време на постот, системот за варење, срцето и циркулаторниот систем се помалку оптоварени. Дишењето се подобрува, а белите дробови и клетките на организмот се снабдуваат  со  кислородот.

Постот  ја регулира работата на многу органи и го подобрува севкупниот метаболизам.

Не е ни чудо што луѓето после постот се чуствуваат  "повторно родени".

 

Пост на вода

 

Постот на вода е древен, ефикасен начин за чистење на телото и лекување на многу болести.

Вклучува пиење само прочистена вода. Оваа постапка му овозможува на телото да се одмори, да го исчисти организмот од токсините и да заздрави.

За време на постот, телото, наместо да троши енергија за варење храна, го користи за да ги изгори токсините и да ги регенерира  оштетените клетки и органи.

Можете да направите едноднен  пост на вода еднаш неделно. Многу е едноставно: Започнете го денот со чаша вода и продолжете.

 

 

       3.Хелати

 

Меѓу силните природни хелати се хлорофилот, коријандер, зеолитот  и зелена  глина и активен јаглен.

Хелатите се агенси кои врз себе ги врзуваат токсините и тешките метали, по што се исфрлаат од телото.

Постојат синтетички и природни хелати. Меѓу моќните природни хелати се хлорофилот, коријандер, зеолит, зелена глина и активен јаглен.

 

 

Коријандерот  е еден од најмоќните хелати во природата. Тоа е ефикасен и евтин начин да се ослободите од отровите и тешките метали.

 

Додадете коријандер на вашата исхрана: ставете  свеж  коријандер во супа, салата или зеленчук.

 

Хлорофилот е зелен пигмент, кој го содржат зелените растенија - на пример, брокула, луцерка, алги.

Со помош на хлорофилот можете лесно да ги отстраните токсините и трагите од тешки метали од телото.

Хлорофилот може да се добие од храната (да се зголеми внесот на зелен зеленчук) или да се земе веќе готов  хлорофил во форма на додаток во исхраната ( суплементи ).

 

Глината  е едно од најмоќните и најстарите средства за физичка регенерација .

Зелената глинена бања е многу едноставен метод за чистење на телото од отрови и тешки метали. Во када исполнета со топла вода, додадете две чаши зелена глина.

Поминаете во водата 20 минути, нека  биде што е можно потопла. Преку порите, глината продира во телото и ги екстрахира токсините и тешките метали. 

 

Се надевам дека овие неколку совети ке ви бидат од корист !

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

In ancient cultures, people lived in a clean environment and fed healthy.

Regardless, they regularly cleansed  the body.

Today, when air, water and food are contaminated, the body's cleansing becomes more and more important.

In most people, the body is burdened with the digestion of severe and unhealthy foods, especially during the winter when eating less fruits and vegetables.

In addition, our environment is full of toxins  ,pesticides and toxic substances are everywhere: in food, water, cosmetics, air.

The accumulation of toxins in the body over time can cause health problems - from the smallest such as poor digestion and energy shortages, to more serious ones - like arthritis, allergy and heart disease.

To eliminate toxins and prevent health problems, you should regularly cleanse your body.

Cleansing the body helps restore the natural balance, energy, concentration and positive attitude. But that's not all , by regularly cleansing the body you can prevent many diseases.

 

Spring comes, and as we know, it's the best time to cleanse the organism. Get rid of toxins and allow freshness and health to enter your life!

 

FASTING 

 Fasting  is the oldest method of cleansing the toxins on our planet. Fasting is still mentioned in Ayurveda, the ancient  science of health and life. There are several types of  fasting ,, a fasting  on fruits and vegetables, a fasting  with juices, a fasting  on the water.

Fasting  clean body ,all organs and cells , from harmful substances and restore them. 
During fasting, our digestion, heart and circulatory system are less burdened. Breathing improves and lungs and cells of the organism are better served by oxygen.
The fasting  regulates the work of many organs and improves the overall metabolism.
It's no wonder people post after feeling like they're "born again".

 

Fasting  on water
 
A water fasting  is an ancient, effective way of cleansing the body and treating many diseases.
Includes drinking only purified water. This procedure allows the body to rest, to cleanse it from the toxins and heal.
During fasting, the body, instead of wasting energy on digesting food, uses it to burn the toxins and treat damaged cells and organs.
You can make a one-day water fasting  once a week. It's very simple. Start the day with a glass of water and continue. 

 

SAUNA 

                                                                                                                                                                                     Sauna is the easiest way to cleanse the body, and it can be used by everyone. Saunas and spas have long been used in many cultures. Sweating and sauna have always been associated with good health and the healing process.It is assumed that the tradition of using the sauna began in ancient Rome, and some data suggest that the first saunas date back to the Stone Age.

The sauna raises the body temperature in several stages. Hyperthermia, or elevated body temperature, kills bacteria, viruses, and parasites in the blood and tissues, and encourages sweating.
With sweating, the body is filled with fatty deposits in which toxins are most often trapped. Toxins are released and leave our body through the skin, through sweat.
In addition to cleansing the body, the sauna helps with weight loss, improves circulation, relieves stress and improves the appearance of the skin.
Sauna is not recommended for pregnant women and people suffering from high blood pressure, multiple sclerosis and heart disease.

 

CHELATES 

Among the strong natural chelates are chlorophyll, coriander, zeolite, green clay and activated charcoal. Chelates  are agents that bind toxins and heavy metals on themselves, after which they are ejected from the body.There are synthetic and natural chelates. Among the powerful natural chelates are chlorophyll, coriander, zeolite and green clay activated charcoal.

 
 
Coriander is one of the most powerful chelates in nature. It is an effective and inexpensive way to get rid of poisons and heavy metals.                                   
 Add coriander to your diet: put a handful of fresh coriander in soup, salad or vegetable dish. 
 
Chlorophyll is a green pigment, which contains green plants - for example, broccoli, green leaf vegetables and algae. 
​​​​​​With the help of chlorophyll you can easily remove the toxins and traces of heavy metals from the body.
Chlorophyll can be obtained from food (increase the intake of green vegetables), or take already finished chlorophyll in the form of a dietary supplement.
 
Clay is one of the most powerful and oldest means of physical restoration.
 
The green clay bath is a very simple method of cleaning the body of toxins and heavy metals. In a tub filled with warm water, add two cups of green clay.
Spend in the bath for 20 minutes, let the water be as warm as possible. Through the pores, the clay penetrates into the body and extracts toxins and heavy metals.
 
I'm hoping that these few tips will help you!
 
 
Green clay bath

Green clay bath

Share this post
Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post