Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
anaantiagenutrition.over-blog.com

Small tips about anti age nutrition, fitness, lifestyle, aesthetic treatments, fun and entertainment for Ladies and Gentlemen over 40 + Certified Holistic Nutritionist SMALL TIPS FOR GREAT RESULTS !

Како да добиете рамен стомак на 40 How to Get a Flat Stomach at 40

How to Get a Flat Stomach at 40                   Како да добиете рамен стомак на 40

How to Get a Flat Stomach at 40 Како да добиете рамен стомак на 40

Како до рамен стомак после 40та ??

 

За жал на возраст над 40 години нивото на  хормони, вклучувајќи го и естрогенот, почнуваат да опаѓаат . До сега, влијанието на естрогенските рецептори врз депонирањето на масното ткиво во градите, колковите и задникот било помоќно од рецепторите кои контролираат колку маснотии се складираат внатре и надвор од стомачните мускули. Како што естрогенот опаѓа во вашите четириесетти години, рецепторите во абдоменот почнуваaат да имаат поголема моќ, така што ќе почнете  претежно да добивате тежина таму каде што најмалку сакате .   Метаболизмот се намалува за уште 1 до 2 проценти од кога сте биле во триесеттите години.  Една студија покажа дека луѓето можат да изгубат дури 8 проценти од нивната мускулна маса помеѓу 40тата до 50тата година од својот живот, ако не превземаат превентивни чекори, но и хормонот за раст, исто така, за жал се намалува .

 

  Како дo рамен стомак ? Нема многу нешта што можете сами да направите за губење на естрогенот после 40тата година , но сигурен начин за поттикнување на хормонот за раст е да се вложиш себе си  да почнеш да вежбаш  и спортуваш.

                                                                                                     "Програмите со умерено-до висок интензитет со повеќе повторувања, кратки одмори и вежби кои имаат за цел да работат на повеќе мускулни групи истовремено создаваат значителни потикнувања  на хормонот за раст", вели д-р Николас Ратамс, професор за здравје и наука за вежби на Колеџот на Њу Џерси, кој предлага интензивно да се работи најмалку три пати неделно по 30 минути.                                                                                                       Прегледот на истражувањата во Журнал за Применета Физиологија покажа дека кај жени на возраст од 25 до 43 години, редовното аеробно вежбање со висок интензитет резултирало со двојно зголемување на ослободувањето на хормонот за раст во текот на 24 часа.

Што се однесува до губењето на мускулите, може малку и да се превенира. Ако сте физички активни и  спортувате или дигате  тегови, треба да ја  одржите  истата мускулна маса што сте ја имале во вашите триесетти години.

 

Истражувањата во списанието Physician and Sportsmedicine сугерираат дека кардио вежбите  може да бидат ефикасни  да помагаат во создавањето на  мускулите или да ги одржувате. Студијата покажува дека интензивната аеробна вежба (трчање, велосипедизам или пливање четири до пет пати неделно) ја намалува загубата на мускулите кај спортистите на возраст од 40 и повеќе години, бидејќи редовната вежба ја стимулира синтезата на протеините (обновување  и одржување на мускулите) и ја зголемува мускулната маса и силата . Исто така можете да помогнете во изградбата и одржувањето на мускулната маса со јадење од 50 до 60 грама висококвалитетен протеин дневно – например добар извор е чаша кисело млеко или  јогурт, мешунки и парче риба .   

Јас лично вежбам кардио како Зумба и Тенис, а сакам и вежби  Пилатес.  Вежбам 3-4 пати во неделата сигурно. Практикувам да вежбам различни спортови за што повеќе групи на мускули да бидат вклучени. Од огромно значење исто така е и да не вечерате. Доколку јадете обемно и повеке од потребно , резултатите од вежбањето ќе ви бидат  „ невидливи “ т.е. мускулите ќе бидат скриени длабоко позади салото.                                                                                                                                                   Конечно, нема потреба да се обесхрабриме. Имајте на ум дека можете да започнете да ги менувате животните навики и проблемите поврзани со возраста во секое време во животот. Ако вежбате во вашите дваесетти и триесетти години, вашите четириесетти ќе бидат лесни како пердув.  "Одлична вест е дека можете  и  во четириесеттите години  да почнете да вежбате редовно и да добиете видливи  долготрајни резултати - никогаш не е предоцна".

--------------------------------------------------------------------

 

Levels of sex hormones, including estrogen, begin to dip at this age. Until now, the estrogen receptors' influence on fat deposition in the breasts, hips, and butt have been more powerful than the receptors controlling how much fat is stored inside and outside the abs. As estrogen declines in your forties, the receptors in the abdomen begin to exert more power, so you start to preferentially gain weight there.. Not only does metabolism drop by another 1 to 2 percent from when you were in your thirties—one study found that people can lose as much as 8 percent of their  muscle mass from age 40 to 50 if they haven't been taking preventive steps, but growth hormone is also dwindling .

 

  How to get a flat stomach ? There's not much you can do on your own about the loss of estrogen, but a surefire way to boost growth hormone is to go hard at the gym. "Moderate- to high-intensity programs with multiple sets, short rest intervals, and exercises that target multiple large muscle groups at one time produce substantial acute growth hormone responses," says Nicholas Ratamess, Ph.D., a professor of health and exercise science at the College of New Jersey, who suggests working out intensely at least three times a week for 30 minutes. A review of research in the Journal of Applied Physiology found that in 25- to 43-year-old women, regular high-intensity aerobic exercise resulted in a twofold increase of growth hormone release over 24 hours.

As for muscle loss, it's somewhat preventable. If you're staying physically active and lifting weights, you should be holding on to about the same muscle mass you had in your thirties.                                                                                                                     Research in the journal Physician and Sportsmedicine suggests that cardio can also be effective at helping you pack on muscle or maintain it. The study found that intense aerobic exercise (running, biking, or swimming four to five times a week) reduced muscle loss in athletes ages 40 and up, because regular exercise stimulates protein synthesis (repair and maintenance of muscle) and boosts muscle mass and strength. You can also help build and maintain muscle mass by eating 50 to 60 grams of high-quality protein a day; a nice mix of sources could include a cup of cottage cheese, Greek yogurt, legumes, and a piece of fish.   

I personally  exercise cardio  like Zumba and Tennis , and  than Pilates. I exercise 3-4 times per  week Try to practice different sports for as many groups of muscles to be involved. Of great  importance it is also not to have dinner. If you eat more excessive than necessary, the results of the exercise will be “invisible” i.e. muscles will be hidden behind the deep fat .

    Finally, no need to get discouraged.  Keep in mind that you can start reversing age-related ab issues at any time in life. If you exercised in your twenties and thirties, your forties will be a breeze. The great news is that you can start in your forties and start seeing long-lasting results—it's never too late.

 

 

 

Како да добиете рамен стомак на 40   How to Get a Flat Stomach at 40
Share this post
Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post